Jestem psychologiem dziecięcym i psychoterapeutą. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Od około 28-u lat pracuję z dziećmi i ich rodzicami. Ponad 25 lat pracowałam w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w różnych działach pomocy psychologicznej. Byłam członkiem zespołu orzekającego o kształceniu specjalnym i nauczaniu indywidualnym.

Jednocześnie współpracowałam z:
– Oddziałem pediatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży
– Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
– Sądem Rodzinnym
– Kuratorami sądowymi
– Państwowym Funduszem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
– Polskim Związkiem Niewidomych
– Towarzystwem Przyjaciół Dzieci

W ramach poradni oferuję diagnozę, porady i konsultacje z zakresu:

 1. Diagnoza psychologiczna rozwoju umysłowego małych dzieci – zdrowych i niepełnosprawnych
 2. Badanie dojrzałości szkolnej – dzieci zdrowych i niepełnosprawnych
 3. Diagnoza psychologiczna trudności w nauce:
  – dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia,
  – ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi),
  – ADD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej bez deficytu uwagi),
  – zespół Aspergera
  – autyzm
  – zespoły genetyczne i metaboliczne
  – sprzężone niepełnosprawności
 4. Badania psychologiczne dzieci niepełnosprawnych: upośledzenie umysłowe, dzieci niewidome i słabowidzące, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespoły genetyczne, w tym zespół Downa i inne, sprzężone niepełnosprawności.
 5. Badania i poradnictwo zawodowe dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych
 6. Badania więzi rodzinnych podczas rozwodu rodziców