BARBARA LUBIKOWSKA

Psycholog - Psychoterapeuta - Szczecin

Dzieci, młodzież i dorośli
Konsultacje i psychoterapia także przez telefon

Psychoterapia

Diagnoza psychologiczna

Psycholog dziecięcy

Pomoc psychologiczna


Barbara Lubikowska


mgr Barbara Lubikowska - Psycholog-psychoterapeuta

Jestem psychologiem-psychoterapeutą. Jestem także psychologiem dziecięcym. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 1987r. Ponad dwadzieścia lat pracowałam w szczecińskich poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wykonując pracę w bardzo szerokim zakresie: diagnoza i pomoc psychologiczna w postaci konsultacji, porad i psychoterapii. Prowadziłam także doradztwo zawodowe. Uczestniczyłam w posiedzeniach zespołów orzekających. Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Moimi pacjentami  są osoby zdrowe i niepełnosprawne (upośledzone umysłowo, niewidome i słabowidzące, z mózgowym porażeniem dziecięcym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z zespołami genetycznymi i in.).


W 1996r. otworzyłam gabinet, który był jednym z pierwszych gabinetów psychologicznych w Szczecinie. Pracuję na rzecz osób indywidualnych, par i rodzin. Zgłaszają się do mnie także osoby na polecenie-skierowanie lekarza, nauczyciela, logopedy. Wykonuję badania psychologiczne na potrzeby sądu, zespołów orzekających. Współpracuję z lekarzami różnych specjalizacji. Wystawiam opinie psychologiczne w języku niemieckim i angielskim. W trosce o dobro moich pacjentów i jakość oferowanych przeze mnie usług, stale poszerzam swoje wiadomości i umiejętności, uczestnicząc w licznych kursach, konferencjach, sympozjach i seminariach. Pracuję pod superwizją licencjonowanych psychoanalityków Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego z Warszawy.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W pracy przestrzegam kodeksu etyki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.


Prywatny Gabinet Psychologiczny w Szczecinie

Wiem, że życie stawia przed każdym różne wyzwania i jestem świadoma tego, że odpowiednie wsparcie doświadczonej osoby pomaga w zwalczaniu napotkanych trudności. W celu uzgodnienia terminu wizyty zapraszam do kontaktu telefonicznego. Podczas pierwszej konsultacji dążę do zrozumienia natury problemu oraz wypracowuję plan terapii wspólnie z Pacjentem. Prowadzę profesjonalny gabinet oferując wsparcie i leczenie: Pacjentom indywidualnym oraz Małżeństwom. Każdy Pacjent może liczyć na indywidualne podejście i czuć się komfortowo w miejscu jakim jest mój gabinet. Wszystkim osobom, które zdecydują się na terapię w moim gabinecie zapewniam pełną poufność. Kodeks Etyki Zawodowej jest dla mnie wyznacznikiem pracy z Pacjentami podobnie jak wykładnia akademicka. Jeśli miałabym opisać swoje działania to użyłabym sformułowania: „skuteczna pomoc psychologiczna”. Rozumiem ją jako dopasowanie sposobu działania do osobistych potrzeb Pacjenta. Różne formy i techniki pracy terapeutycznej dopasowuję w zależności od tego, czy spotkania mają charakter krótkoterminowy, jednorazowej wizyty, czy też może terapii długoterminowej. Spotkania terapeutyczne adresuję do osób gotowych na to, aby zrozumieć siebie.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to specjalistyczna metoda polegająca na celowym, świadomym i programowym oddziaływaniu psychologicznym w celu usunięcia lub zmniejszenia zaburzeń, ich objawów, czy konsekwencji, a czasem nawet przyczyn. Cele psychoterapii to: rozwój osobowości, zdrowie psychiczne, usuwanie objawów chorobowych. Wokół terapii narosło wiele mitów. Kojarzy się z tym, że specjalista – psychoterapeuta traktowany jest jako lekarz od ciężkich przypadków klinicznych, psychiatrycznych. Tymczasem, psychoterapia skierowana jest zarówno wobec osób zdrowych, które chcą się rozwijać, jak i wobec osób chorych. Psychoterapeuta musi posiadać określoną wiedzę i umiejętności, aby zbudować interpersonalny kontakt z Pacjentem oraz motywować go do zaangażowania oraz zmiany w dotychczasowym postępowaniu, jeśli jest to konieczne. Podstawy psychoterapii to: aktywne słuchanie, empatia, a także posługiwanie się metodami i technikami pomagającymi w zaplanowaniu procesu terapeutycznego oraz w zmierzeniu do określonego celu. Psychoterapeuta w swojej praktyce odwołuje się do konkretnej teorii psychologicznej, na podstawie której stworzona jest metoda psychoterapii jaką stosuje w praktyce zawodowej. Skuteczność psychoterapii potwierdzona jest w radzeniu sobie z takimi problemami jak: stany depresyjne, zaburzenia lękowe, konsekwencje przeciążenia stresem, uzależnienia albo problemy osobowościowe. Psychoterapia przynosi też ulgę w trudnościach psychosomatycznych: przewlekłym zmęczeniu, dolegliwościach układu pokarmowego, oddechowego, krążeniowego. Najlepsze efekty znajduje podejście holistyczne, obejmujące zarówno sferę somatyczną, jak i psychiczną. Przebieg psychoterapii najczęściej ustalany jest podczas trzeciej wizyty. Wtedy też ustalany jest indywidualny kontrakt pomiędzy Pacjentem a terapeutą, który obowiązuje podczas trwania terapii.

Dla kogo jest psychoterapia?

W Naszym społeczeństwie nadal pojawiają się mity związane z pomocą psychologiczną. Dlatego, bardzo często psycholog jest mylony z psychiatrą. Wiele osób nie wie czym jest psychoterapia i na czym bazuje jej terapeutyczny charakter. Człowiek posiada umiejętności dzięki jakim może swobodnie się rozwijać, dobrze funkcjonować oraz stawiać czoła różnym przeciwnościom losu. Są jednak sytuacje, kiedy przerastają jego możliwości radzenia sobie. Sytuacje życiowe zaburzające równowagę emocjonalną człowieka oraz sprawiające, że jego uważność nie jest na odpowiednim poziomie to na przykład: żałoba, zdrada, rozwód, wypadek, choroba, strata pracy, życie w rodzinie dysfunkcyjnej, wykorzystywanie seksualne, uzależnienia. Bardzo często z psychoterapii korzystają też osoby odczuwające niepokojący lęk, czy wzmożone napięcie mięśniowe. Wszystkie wymienione powyżej sytuacje są wskazaniem do podjęcia psychoterapii. Należy jednak pamiętać o tym, że psychoterapia nie daje gotowych rozwiązań. Pomaga natomiast w budowaniu wewnętrznej siły i dojrzałości. Po udziale w terapii Pacjent podejmuje odpowiedzialność za swoje postępowanie, podejmuje rozsądne decyzje i zdobywa wewnętrzną dojrzałość. Często okazuje się, że problem z jakim zgłosił się Pacjent jest głębszy, podświadomy. Niejednokrotnie trzeba zmierzyć się z krzywdami z przeszłości, aby wzmocnić to, co jest źródłem siły. Podczas spotkań z psychoterapeutą Pacjenci uczą się nazywać emocje, dają sobie przyzwolenie na odczuwanie negatywnych. Pozwala to na nowo cieszyć się życiem. Zrozumienie własnego wewnętrznego świata pomaga zapanować nad własnym życiem. Psychoterapia służy rozwojowi i odzyskaniu dobrostanu psychicznego.

Psychoterapia indywidualna

Prowadzę psychoterapię indywidualną w Szczecinie, którą traktuję jako spotkanie dwóch osób: Pacjenta poszukującego pomocy i specjalisty pomagającego zrozumieć człowiekowi istotę trudności oraz wypracować sposób radzenia sobie z nimi. Jeśli borykasz się z problemami takimi jak: stany lękowe, nerwica, czy depresja zapraszam Cię do skorzystania z wizyty w moim gabinecie. Pracuję w nurcie psychoterapeutycznym nastawionym na indywidualne podejście do Pacjenta, ponieważ wiem, że to gwarantuje jego dalszy rozwój. Celem psychoterapii indywidualnej jest dążenie do poprawy funkcjonowania. Sesje terapeutyczne to indywidualne spotkania o stałej częstotliwości. Najczęściej sesja odbywa się raz w tygodniu. Czas trwania psychoterapii uzależniony jest od ustalonych celów oraz złożoności zagadnień nad którymi pracuję razem z Pacjentem. Klientom oferuję dwa rodzaje psychoterapii indywidualnej: terapię krótkoterminową oraz terapię długoterminową. Sposób oddziaływań psychoterapeutycznych każdorazowo dopasowuję do specyfiki psychiki Pacjenta. Dlatego pracuję przy użyciu metody psychodynamicznych.

Terapia dla Par

Terapia dla Par, którą prowadzę w ramach psychoterapii w swoim gabinecie w Szczecinie jest profesjonalną pomocą dla małżeństw oraz związków nieformalnych pozostających w kryzysie. Kluczowa jest dla mnie relacja pomiędzy dwoma osobami, które pod znakiem zapytania stawiają dotychczas wypracowane wspólnie wartości i cele, a komunikacja pomiędzy nimi jest zaburzona. Pierwsza wizyta ma charakter konsultacyjny. Poświęcona jest ona analizie związku z punktu widzenia obu stron. Terapia opiera się na indywidualnych spotkaniach podczas których para odnosi się do sytuacji z przeszłości, uczy radzić sobie z emocjami, a także zauważa poznawcze aspekty problemu. Pary dowiadują się, w jaki sposób mówić ze sobą, aby komunikacja była prawidłowa. Odnajdują interpersonalny wymiar swojego związku i przekładają to na życie rodzinne. Terapia dla Par opiera się na planie pracy nad poprawą jakości związku. Czas trwania terapii uzależniony jest od problemu, z jakim zgłaszają się pary oraz od oczekiwań małżonków i celów, jakie zgłaszają do opracowania.

Co to jest psychologia?

Według definicji encyklopedycznej psychologia to „nauka zajmująca się powstawaniem i przebiegiem procesów psychicznych, ich rolą w sterowaniu zachowaniem człowieka oraz w jego regulowaniu stosunków ze światem otaczającym”. Psychologia jest nauką zajmującą się psychiką ludzką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia nawiązuje do nauk społecznych, dążąc do pisania tego, w jaki sposób człowiek tworzy i podtrzymuje relacje z innymi ludźmi. Wpisując się w nurt nauk humanistycznych stara się ująć całość funkcjonowania człowieka oraz odkryć jego pogłębiony obraz życia wewnętrznego. Psychologia obejmuje szerokie spektrum zjawisk, z uwagi na złożoność natury ludzkiej oraz zjawisk psychicznych. Na bazie psychologii akademickiej oraz badań psychologicznych wykwalifikowani psychologie dążą do tego, aby pomóc Pacjentom w borykaniu się z sytuacjami trudnymi, zaburzeniami psychicznymi oraz w budowaniu lepszych relacji z otoczeniem.

Czym jest zdrowie psychiczne?

Światowa Organizacja Zdrowia określa zdrowie psychiczne jako: „pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka”. Dodatkowo, obecnie za bardzo ważne kryterium przyjmuje się poczucie zadowolenia z życia, a nie tylko brak choroby rozumianej również w kontekście zaburzeń psychicznych. Zdrowie psychiczne przejawia się dobrym samopoczuciem, pewnością i wiarą w siebie, a także poczuciem własnej wartości. Nie ulega wątpliwości, że kondycja psychiczna wpływa na sposób myślenia, odczuwania i działania. Jeśli pojawia się jakieś zaburzenie lub występują trudności to nie można w pełni cieszyć się z życia. Zdrowie psychiczne jest ważne na każdym etapie życia: od dzieciństwa do starości. Człowiek zdrowy psychicznie: tworzy pozytywne relacje z otoczeniem, w pełni wykorzystuje swój potencjał, radzi sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Oznacza to, że każdy niepokojący objaw powinien wzbudzać czujność osób, które dotychczas funkcjonowały poprawnie. Złożona osobowość człowieka sprawia, że może on wyjść z trudności jeśli tylko dostrzega problem. Nie ulega wątpliwości, że zdrowie psychiczne jest na równi ważne jak zdrowie fizyczne. Są to również dwa obszary ściśle ze sobą powiązane. Jeśli bowiem człowiek nie funkcjonuje poprawnie pod względem psychicznym to zaczyna się to objawiać schorzeniami somatycznymi.

Co to jest pomoc psychologiczna?

Pomoc psychologiczna obejmuje szeroki zakres działań. Może być traktowana jako wspieranie samorealizacji. Wtedy dotyczy działań ukierunkowanych na rozwój jednostki. Drugi obszar to promocja zdrowia, czyli działania sprzyjające kształtowaniu i zachowaniu zdrowia, edukacja zdrowotna i kampanie społeczne. Trzeci obszar to prewencja. W jej zakres wchodzą działania związane z zapobieganiem wszelkim patologiom. Innym wymiarem pomocy psychologicznej jest poradnictwo psychologiczne. Obejmuje ono pomoc w rozwiązywaniu problemów psychicznych i kryzysów, które uniemożliwiają człowiekowi prawidłowy rozwój. W ramach pomocy psychologicznej podejmowane są także interwencje kryzysowe pojmowane jako pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych. Może to być też szybka reakcja w przypadku zagrożenia życia oraz zdrowia. Ostatnim z obszarów pomocy psychologicznej jest psychoterapia, czyli pomoc w zmniejszeniu lub w zniwelowaniu różnych zaburzeń połączona ze wsparciem dla pacjenta. Szukanie rozwiązań w przypadku choroby psychicznej lub somatycznych, czy też kampanie o założeniach profilaktycznych – jak widać spektrum oddziaływań związanych z pomocą psychologiczną jest szerokie. Najważniejszym elementem, wręcz kluczowym dla zaistnienia pomocy psychologicznej jest zaufanie interpersonalne. Kształtuje się ono podczas wymiany informacji, komunikatów niewerbalnych oraz przeżywanych uczuć. Przede wszystkim, pomoc psychologiczna opiera się na spotkaniu z drugim człowiekiem. Należy zaznaczyć, że pomoc psychologiczna obejmuje nie tylko działania nastawione na doraźną pomoc i leczenie, ale też na promocję zdrowia i prozdrowotnych zachowań. Najczęściej jednak przyjmuje formę wspierania i towarzyszenia klientom gabinetów psychologicznych w radzeniu sobie z trudnościami oraz przejściu przez trudny okres w życiu.

Czym jest interwencja kryzysowa?

Interwencja kryzysowa to zbiór działań mających na celu pomóc osobom, grupom oraz społecznościom w odzyskaniu równowagi psychicznej tuż po tym, jak doświadczony został kryzys. Kryzys postrzegany jest jako nieoczekiwane zdarzenie życiowe zagrażające życiu lub zdrowiu, prowadzące do utraty czegoś lub kogoś ważnego. Osoba, która uwikłana jest w kryzys nie jest w stanie samodzielnie jemu zaradzić. Interwencja kryzysowa polega na działaniu krótkotrwałym i doraźnym. Cel to natychmiastowe udzielenie pomocy. Pomoc wraz ze wsparciem można znaleźć w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej. Obejmuje ona takie formy jak: konsultacje psychologiczne, porady socjalne i prawne, czy udzielenie schronienia. Można również skorzystać z poradnictwa online oraz z telefonów zaufania. Dlatego, niezależnie od tego czego dotyczy konkretny kryzys można znaleźć różne sposoby na to, jak sobie z nim poradzić. Pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysowej koncentruje się na problemie wywołującym kryzys, a także na zasobach Pacjenta i środowiska, którym się on otacza. Bezpośredni kontakt psychologa z osobą pozostającą w kryzysie zapewnia jej poczucie bezpieczeństwa, wsparcie oraz sprzyja podjęciu decyzji co do poprawy swojej sytuacji. Plan wychodzenia z kryzysu określa cele Klienta oraz sposoby dążące do ich osiągnięcia. Klasycznie pojmowany zestaw działań wchodzących w skład interwencji kryzysowej opiera się na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa oraz na zmniejszeniu odczuwania lęku. Interwencja kryzysowa jako forma pomocy psychologicznej najczęściej dotyczy sytuacji związanych z życiem rodzinnym.

Cennik

  • Konsultacja: 150 zł.
  • Konsultacja par: 250 zł.
  • Psychoterapia raz w tygodniu: 150 zł.
  • Psychoterapia dwa razy w tygodniu: 130 zł.
  • Diagnoza: 130-500 zł.

Skontaktuj się i umów wizytę

Rejestracja

Codziennie 9:00 – 21:00

tel.: +48 668 149 491

Adres gabinetu

NZOZ ASYMED

70-785 Szczecin, ul. Z. Nałkowskiej 4, gab. 11

Zobacz wskazówki dojazdu